ILLANA SHOSHAN

להעצים I להניע I להתנוסס

״ דברייך חשפו בפני הנשים צוהר לזיפורך האישי ועשייתך למען העצמת נשים. את מהווה מודל לחיקוי והשראה ליכולת לפרוץ דרך, מתוך אמונה בעצמך ולמרות הקשיים והמחירים״. מנהלת המח׳ לעבודה קהילתית, עיריית רעננה