ILLANA SHOSHAN

להעצים I להניע I להתנוסס

שלום אילנה יקרה,

גם הפעם (כמו בפעמים קודמות) הצלחת לעורר את התפעלותי.

המיוחד בכל הכתבות שלך, הוא האמונה שלך שכל אישה ואישה יכולה 

לקום ולפרוץ קדימה, כי עובדה את עשית זאת.

הכתיבה שלך מעודדת נשים רבות (צעירות ומבוגרות

ותומכת בהן לפרוץ מגבלות ולעשות מעשה,

שכן את דוגמה למי שלקחה את גורלה בידיה 

והצעידה את עצמה מעלה, מעלה.

הכתבה מציגה בצורה נכונה וברורה את עמדתך בכל הקשור 

לזכויות האישה כולל השימוש הנכון בנשיותה וביופייה.

דר׳ תמר לביא